Skollagen

Förskolan har ett eget kapitel i skollagen, kapitel 8. Lagen styr bland annat syftet med förskolan, vilka som har rätt till förskola och hur mycket, hur barngrupper och miljö ska se ut, och vad som gäller för särskilt stöd och utvecklingssamtal. Det är riksdagen som beslutar om skollagen.


I skollagen står det också att arbetet på förskolan ska ledas av en rektor, att det måste finnas utbildade förskollärare och annan pedagogisk utbildning, och att barnen ska få inflytande över utbildningen. Det står också att vi som enskild huvudman ska jobba aktivt för att förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering, bland annat genom att årlingen ta fram en plan mot kränkande behandling.


Länk till skollagen

Förskolans läroplan Lpfö 18

Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar och förskolläraren har. Läroplanen beskriver att undervisningen/utbildningen i förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.


Förskolans läroplan Lpfö började att gälla 1 juli 2019. I den nya versionen fick förskolan ett tydligare uppdrag kring utbildning och undervisning, och få en ännu starkare roll som det första steget i skolväsendet.


Läroplanen innehåller mål för vad utbildningen ska kunna ge varje barn förutsättningar att utvecklas.


Länk till Förskolans läroplan Lpfö 18

Barnkonventionen

En självklar del av vårt arbete på förskolan.


Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär att barnens rättigheter stärks samhället. För oss i förskolan är detta någonting vi har jobbat med länge genom en gemensam plattform som utgår från demokrati och arbete med lika värde. Att barnen känner sig trygga och delaktiga är en självklar del av vår undervisning och utbildning på förskolan Russet.

Länk till Barnkonventionen