Vi på Förskolan Russet strävar efter att barnen som vistas här får förutsättningar att utvecklas och bli sitt bästa jag!

Barnsyn

För oss är varje barn unikt med egna erfarenheter och kunskaper i bagaget. Vår syn är att barn har en inneboende nyfikenhet och lust till att leka, lära och utforska sin omvärld i olika sammanhang.

Pedagogiskt förhållningsätt i vår undervisning och utbildning

Här på Russet har vi intresserade och engagerade pedagoger, vilket har betydelse för innehåll och kvalitet i vår undervisning och utbildning.

Vi är medforskande och har ett projekterande och reflekterande förhållningssätt. Att vara en härvarande pedagog och aktivt lyssna in och ge barnen förutsättningarna de ger uttryck för leder till inflytande för barnen. Genom att erbjuda och ge barnen möjligheter till medverkan i beslut och processer inom förskolans ramar blir barnen delaktiga i sin egen och Russets utbildning.

Härvarande är för oss ett aktivt engagemang här och nu tillsammans med barnen i ett gemensamt utforskande. Närvarande för oss innebär ett observerande där vi finns nära utan att gå in i barnens lek eller process. Ett projekterande förhållningssätt handlar på Russet om att på ett tvärvetenskapligt sätt, där alla delar av läroplanen vävs samman, fånga barnens nyfikenhet och använda didaktiken med öppna och cirkulära frågor för att få fram barnens röster.

Det är i vår utbildning viktigt med tydliga mål och syften i allt vi gör. Undervisningen hos oss vilar på en vetenskaplig grund och baseras, förutom på läroplanen, även på Reggio Emilias 100-språklighet, men också på en intra-aktiv aktivitetspedagogik som för oss innebär att miljö, material och individer samspelar. Likaså även ett meningsskapande teoretiskt perspektiv, det vill säga att innehållet i utbildningen är meningsfull för barnen, samt ett sociokulturellt perspektiv där språk, kommunikation och uttryck är grund för kunskapande. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som verktyg för att synliggöra barnens olika lärprocesser, men även för att säkerställa utbildningens kvalitet.

Hos oss vill vi mötas i både spontan och planerad undervisning. Lärande och undervisning menar vi sker konstant hela dagen och i alla sammanhang i ett gemensamt lärande.

Syn på barnens lärande och kunskap

För oss på Russet sker lärande, utveckling och kunskapande i kooperativa sammanhang, genom möten och samspel där upplevelser och erfarenheter på ett meningsfullt sätt får delas, genom lek, språk, kommunikation, olika estetiska uttryck och att med alla sina sinnen få möjlighet att uttrycka sig kreativt på ett lustfyllt sätt.
Lärande och kunskap handlar hos oss också om att barnen får hitta både egna och gemensamma strategier, genom att möta etiska dilemman och den gemensamma värdegrunden som finns med i alla sammanhang. Genom att vi erbjuder och anpassar med tid, tempo och processer sker lärande utefter barnens egen förmåga.

Hälsa och välbefinnande

För oss på Russet handlar hälsa och välbefinnande om en balans mellan omsorg, utveckling och lärande. Barnen ska ges möjlighet till att få förståelse att fysisk rörelse och aktivitet, men även tid för vila och återhämtning, främjar god hälsa och välbefinnande. Vi vill att barnen ska få känna glädje och lust till rörelse och fysisk aktivitet. Det handlar också om att barnen får en balanserad och variationsrik, näringsrik kost, där de utan tvång får utforska kosten med sina sinnen. Det inbegriper även att vi pedagoger skapar en avvägd organisation och struktur för att verka för barnens bästa utifrån barngruppens aktuella behov.

Lärandemiljön

Vi pedagoger arbetar för att miljön på förskolan ska vara stimulerande, utforskningsbar och erbjuda ett rikt och varierande material. En tydlig och tillgänglig miljö för att barnen själva ska kunna ha inflytande och vara delaktiga i att påverka innehåll med val, beslut och processer i sin vardag. Vi vill erbjuda olika mötesplatser som uppmuntrar till kommunikation och samspel mellan barnen, mötesplatser som är föränderliga utefter barnens intressen och behov, med material som kan användas på flera vis utefter barnens tankar och idéer. Vi ser, likt Reggio Emilia, miljö och material som den tredje pedagogen, för oss innebär det att det är viktigt med ett tydligt mål och syfte med allt material och i den miljö vi organiserar. Vi tänker att miljö och material ska stödja barns lärprocesser och bemöta alla barns olikheter utifrån ett demokratiskt perspektiv.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling, hållbar framtid handlar för oss om de tre dimensionerna ekologisk-, ekonomisk- och socialt perspektiv. Ekologiskt perspektiv är för oss ekosystem, kretslopp, relation till miljö och natur liksom kost. Ekonomiskt perspektiv handlar om vatten, elektricitet, återbrukande/återvinning, hur vi värnar om miljö och material både här på Russet och i omvärlden. I det sociala perspektivet lägger vi in att barnen får vara med och verka för frågor som rör värdegrunden och barns rättigheter samt frågor om kulturell mångfald. Hållbar utveckling för oss inbegriper även att verka för en livslång lust att lära.

Styrdokument som vi grundar oss på

Förskolans läroplan (Lpfö 18), Skollagen, Barnkonventionen, Forskning, vetenskapliga teorier och litteratur.